FASCINATION ABOUT ช่างปูน ขอนแก่น

Fascination About ช่างปูน ขอนแก่น

Fascination About ช่างปูน ขอนแก่น

Blog Article

ชำระเมื่อ ติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูปคานหลังคา และโครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคาเหล็กกันสนิมรอบล่าง ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ

ชำระเมื่อ ฉาบปููนผนังภายใน ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน และฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน้ำ) แล้วเสร็จ

ผลงานของเรา ทำหลังคา ต่อเติมหลังคาบ้าน

สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

ชำระเมื่อ โครงสร้างคานชั้นล่าง เสาชั้นล่าง พื้นชั้นล่าง และเทคอนกรีตสระว่ายน้ำ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ

️ตอบโจทย์ครอบครัวทุกขนาด มีบ้านหลากหลายพื้นที่ให้เลือก

ชำระเมื่อ ติดต้ังสวิทช์-ปลั๊ก, ทาสี ติดตั้งระบบสระว่ายน้ำ (ถ้ามี) และส่งมอบบ้านแล้วเสร็จ

ชำระเมื่อ ต่อเติมบ้าน ขอนแก่น โครงสร้างคานชั้นสี่ พื้นชั้นสี่ เสาชั้นสี่ และคานหลังคา แล้วเสร็จ

ชำระเมื่อ ติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูปเสาชั้นสาม พื้นชั้นสาม คานหลังคา บันไดชั้นสาม และโครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคาเหล็กกันสนิมรอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ

ชำระเมื่อ ติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูปคานหลังคา โครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคาเหล็กกันสนิมรอบล่าง ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ

ชำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นล่าง พื้นชั้นล่างและคานชั้นสอง แล้วเสร็จ

ชำระเมื่อ ปูวัสดุผิวพื้น ติดตั้งสวิตซ์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ

ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าถาวร (การไฟฟ้าภูมิภาค)

ชำระเมื่อ ติดตั้งสวิตช์-ปลั๊ก, ทาสี ติดตั้งระบบสระว่ายน้ำ (ถ้ามี) และส่งมอบบ้านแล้วเสร็จ

Report this page